เข้าสู่ระบบ

Leaderboard

เทคนิคกระดานผู้นำ ใช้ในการเสนอความก้าวหน้าของนักเรียนโดยแสดงผลออกเป็นกระดานคะแนน ใช้ในการชี้ความก้าวหน้าและแสดงความสำเร็จของนักเรียน

Buddy System and Teamwork

การทำงานเป็นคู่หรือการทำงานเป็นทีม เหมาะสำหรับการสร้างความร่วมมือ กระตุ้นความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนในชั้นเรียน และช่วยสร้างความสนใจในชั้นเรียนของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

Rewarding System

เทคนิคระบบรางวัล ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงบวกในห้องเรียนให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น และช่วยจูงใจให้กับนักเรียนได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ครูกำหนด

Constructive Feedback

การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์สำหรับการให้คำแนะนำและสะท้อนความคิดเห็นในเชิงพัฒนาแก่นักเรียน เพื่อให้พวกนำไปใช้ในชีวิตของตนเองได้

Set Norm

เทคนิคข้อตกลงของชั้นเรียน เป็นการตั้งข้อตกลงร่วมกันของคุณครูและนักเรียน สามารถทำได้ตั้งแต่วันแรกที่พบกัน และยึดเอาข้อตกลงร่วมกันมาใช้ในการจัดการชั้นเรียนในระยะยาวได้

Secret Student

เทคนิคตัวละครลับ ช่วยควบคุมชั้นเรียนผ่านการสุ่มนักเรียนและให้คุณครูสังเกตพฤติกรรมของตัวละครลับนั้น

Poison

เทคนิคขวดยาพิษ จะช่วยส่งผลในระยะสั้นในการควบคุมชั้นเรียน และส่งผลในระยะยาวหากทำสม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมของชั้นเรียน

Exit Ticket

บัตรคำถาม ช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนว่าได้เรียนรู้อะไรจากคาบเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และช่วยให้คุณครูนำไปวางแผนการสอนคาบต่อไปได้มีประสิทธิภาพ
custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X