เข้าสู่ระบบ

Leader Classroom

เทคนิคการสร้างผู้นำในชั้นเรียนโดยการสลับให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำหน้าที่ผู้นำ เพื่อช่วยให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น และช่วยลดพฤติกรรมก่อกวนลง

Rewarding System

เทคนิคระบบรางวัล ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงบวกในห้องเรียนให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น และช่วยจูงใจให้กับนักเรียนได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ครูกำหนด

Prizes

เทคนิคการให้รางวัล เป็นการกระตุ้นหรือเสริมแรงทางบวกในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในการทำงานของนักเรียน

Constructive Feedback

การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์สำหรับการให้คำแนะนำและสะท้อนความคิดเห็นในเชิงพัฒนาแก่นักเรียน เพื่อให้พวกนำไปใช้ในชีวิตของตนเองได้

Whiteboard

คุณครูสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนและตรวจสอบความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนตอบคำถามทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

Secret Student

เทคนิคตัวละครลับ ช่วยควบคุมชั้นเรียนผ่านการสุ่มนักเรียนและให้คุณครูสังเกตพฤติกรรมของตัวละครลับนั้น

Assign Special Role

เทคนิคการมอบหมายหน้าที่พิเศษจะช่วยสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียนและพัฒนาให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของชั้นเรียนเพิ่มขึ้น

Exit Ticket

บัตรคำถาม ช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนว่าได้เรียนรู้อะไรจากคาบเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และช่วยให้คุณครูนำไปวางแผนการสอนคาบต่อไปได้มีประสิทธิภาพ

Dip Stick

เทคนิคการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนที่คุณครูสามารถทำได้ง่าย เพียงแค่การให้นักเรียนยกนิ้ว และสามารถประเมินห้องเรียนแบบคร่าวๆได้อย่างทันที
custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X