เข้าสู่ระบบ

Penpal… Hello! I’m from Thailand.

กิจกรรม Penpal โครงการเขียนจดหมายไปต่างประเทศ [GRIT]             รายละเอียด ที่มาของโครงการ เป็นที่ทราบกันดีว่าทักษะที่จำเป็นต้องฝึกฝนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นไม่ใช่แค่การจดจำคำศัพท์ แต่จะต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ แต่ที่ผ่านมานักเรียนกลับไม่เคยได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจริงๆ สิ่งที่เคยอ่านเขียนเป็นเพียงสถานการณ์จำลองในแบบฝึกหัด ชิ้นงาน และข้อสอบที่ทำเพื่อส่งครูเพียงเท่านั้น และนี่อาจเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่ตื่นตัวในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนไปเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและนำไปใช้ได้อย่างไร ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เดิมทีเดียวนั้นครูได้พูดคุยกับนักเรียนแล้วจะให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนต่างโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่นักเรียนได้เสนอให้ ส่งไปต่างประเทศจริงๆ ครูจึงได้แรงบันดาลใจจากคำพูดนั้น และเสาะหาแนวทางเรื่อยมา แม้จะมีเสียงเตือนว่า แค่การเขียนจดหมายอย่างเดียวยังยากยังต้องใช้เวลาทั้งเทอม และต้องหาที่อยู่ปลายทางเองทั้งหมด จุดประสงค์ของชุมนุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงว่า ภาษาอังกฤษที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วอย่างน้อยๆก็ 8 ปี (ป.1-ม.3) นั้นสามารถสื่อสารกับคนภายนอกได้เป็นอย่างไร และฝึกให้นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารได้ตรงตามความต้องการผ่านการเขียนจดหมาย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกส่งหาเพื่อนชาวต่างชาติซึ่งครูเป็นผู้หาที่อยู่ให้ หรือส่งหาศิลปินนักร้องชาวต่างชาติที่ตนชื่นชอบ ขั้นตอน พูดคุยกับนักเรียนว่าต้องการติดต่อกับเพื่อนชาวต่างชาติกลุ่มไหน ซึ่งนักเรียนค่อนข้างสนใจคนที่อยู่รุ่นราวคราวเดียวกัน และสนใจกลุ่มนักเรียนธรรมดา (มากกว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือเด็กผู้อยู่ในสถานพินิจ ซึ่งขณะที่ครูติดต่อหาที่อยู่มีสถานสงเคราะห์เด็กติดต่อมาเหมือนกัน แต่ครูได้ตัดสินใจยึดตามความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ อีกทั้งพยายามเลือกกลุ่มที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากจดหมายตอบกลับของเขา) จากนั้นเริ่มต้นหาที่อยู่โดยค้นหาจากเว็บไซต์เกี่ยวกับคนที่สนใจ Penfriend ต่างๆ (อาทิ http://www.penpalworld.com/ และ https://www.globalpenfriends.com/) รวมทั้งสอบถามจากเพื่อนที่กำลังเรียนหรือเคยไปต่างประเทศว่าจะหาที่อยู่หรือจะติดต่อโรงเรียนต่างชาติได้อย่างไร ช่วงแรกๆที่เริ่มทำกับนักเรียนห้อง IEP ครูได้ให้นักเรียนฝึกเขียนตาม template ที่กำหนดไว้ ให้นักเรียนฝึกแปล และเติมข้อมูลของแต่ละคนลงในแบบฟอร์ม ครูตรวจทานให้คำแนะนำให้นักเรียนปรับแก้ไข แล้วนำกลับไปเขียนเองทั้งหมดในฉบับจริง ระยะต่อมาที่สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับห้องม.3/2 – 3/5 ครูได้จัดทำใบงานเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมาย ให้นักเรียนรู้จักส่วนประกอบต่างๆ และพูดคุยกันเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกว่าจะเขียนถึงศิลปินนักกีฬาที่ชื่นชอบหรือส่งหาเพื่อนใหม่ ครูถามนักเรียนว่าข้อมูลในจดหมายฉบับแรกที่เขียนหาเพื่อนใหม่ควรเป็นอย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้าง แล้วถ้าเขียนหาคนดังต้องเขียนอย่างไรต่างจากเขียนหาเพื่อนอย่างไร พูดคุยเกี่ยวกับส่วนประกอบในจดหมาย การเขียนจ่าหน้าซอง >> สามารถดูตัวอย่างใบงานการเขียนจดหมายที่ใช้ได้ มีทั้ง word และ .PDF ใบงานการเขียนจดหมาย_T.Putt ใบงานการเขียนจดหมาย_T.Putt ให้นักเรียนลองเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยก่อน แล้วค่อยๆแปลงเป็นภาษาอังกฤษ ครูตรวจทาน ให้คำแนะนำจุดที่ควรแก้ไข เมื่อนักเรียนแก้ไขเสร็จก็รวบรวมพร้อมส่ง โดยพานักเรียนที่สนใจไปส่งด้วยตนเองที่ไปรษณีย์ เพราะการส่งจดหมายอาจเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเขา โดยได้ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย ออสเตรีย เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ อุปสรรคและวิธีแก้ไข การหาที่อยู่ปลายทาง à หาจากเว็บไซต์เกี่ยวกับ penpal โดยเฉพาะและติดต่อถามจากคนรู้จัก เพื่อนทีช ฟอร์ไทยแลนด์ รวมทั้ง Teach for Austria and Malaysia Fellows นักเรียนยังไม่สามารถเขียนฉบับภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง à ให้นักเรียนเขียนภาษาไทยก่อน แล้วแนะนำเครื่องมือให้เขา dict.longdo.com และ application “Thai-Dict” โดยครูมีตัวอย่างประโยคให้ในใบงาน เช่น การแนะนำตัว การเรียน สิ่งที่ชอบ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาและปรับเปลี่ยนคำเพื่อให้ตรงกับประโยคของตัวเองได้ นักเรียนเขียนเสร็จไม่พร้อมกัน ไม่ทันเวลาที่ครูกำหนด à ครูแบ่งส่งเป็น 2 รอบ ส่วนคนที่ส่งไม่ทันจึงไม่ได้จัดส่งไปต่างประเทศ ครูยังหาที่อยู่ปลายทางยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน (ซึ่งควรหาให้พอดี ไม่ควรเกิน) à รอบที่หาที่อยู่ปลายทางไม่พอ ขาดไปบ้าง 2-4 คน ก็แก้ปัญหาโดยให้นักเรียน 2 คนส่งไปที่อยู่เดียวกัน ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะบากบั่นพยายามฝึกเขียน เรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขจนได้ส่งไปต่างประเทศ มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน àคนที่ส่งไม่ทัน บางคนยังรู้สึกว่าการเขียนจดหมายล้าสมัย เขียนยาก อีกประการคือครูต้องใช้เวลาในการตรวจทีละฉบับ เพราะงานของนักเรียนแต่ละคนเนื้อหาแตกต่างกัน ครูออกแบบฝึกหัดซ่อมเสริมให้สำหรับนักเรียนกลุ่มสุดท้ายที่ไม่ได้เขียนด้วยตัวเอง และใกล้จะสอบปลายภาค โดยเป็นแบบฝึกให้แปลจดหมาย แล้วให้มาหัดอ่านกับครูเป็นรายคน เป็นการส่งจดหมายแบบครั้งเดียวจบ ซึ่งหากออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องก็อาจจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและมีการต่อยอดการฝึกฝนมากยิ่งขึ้น (แต่ครูต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรจะยังคงความเป็น individual และตรวจตามงานนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง) ผลลัพธ์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ลงมือเขียนจริง และร้อยละ 85 ได้รับจดหมายตอบกลับ ซึ่งครูได้มอบให้นักเรียนเก็บไว้ ส่วนคนที่ส่งหาศิลปินไม่ได้รับการตอบกลับ นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียน เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองจริงๆ

ทดสอบ

ฮองเฮาไวอะกร้าแบล็คแกรนด์ เซลส์แมน สไลด์ทอมนอร์ท ทับซ้อนเจ๊ดัมพ์ บาบูนแจมแอโรบิคกาญจน์ สหรัฐแอสเตอร์รากหญ้า สเปคเฟรมแมชชีน โฮมสมาพันธ์ สแตนดาร์ดสุนทรีย์ ดยุกสกายแคป โยโย่เซาท์ วัจนะอัลตราคอนเซ็ปต์ อิมพีเรียลเซ็นทรัล ไทยแลนด์ซีนีเพล็กซ์ธุรกรรมตาปรือจุ๊ย ออร์แกนิกอุรังคธาตุ แบตแคมป์โฮลวีตตุ๊กตุ๊ก สหัสวรรษ ดอกเตอร์รีไทร์สจ๊วตสโลว์ บอมบ์สหรัฐ เทอร์โบชาร์ปโบว์ ชัวร์บ็อกซ์สเก็ตช์หยวนพุทธศตวรรษ โบกี้โบตั๋น สปอร์ตพาสตาโปรเจ็ค โก๊ะแทกติคคาแร็คเตอร์ สเตชั่นช็อปปิ้งพลาซ่าเทียมทาน เทอร์โบสเตชันมยุราภิรมย์เบิร์นคอนเทนเนอร์ สะบึมส์คำสาปออเดอร์ พริตตี้ฟอร์มไง ช็อตพาสตา กีวีจอหงวน ออร์เดอร์ คอร์สคาวบอยดีพาร์ตเมนต์แคนู รุมบ้า เด้อ บิลออยล์ โบ้ยสกรัมนางแบบ หยวนยิวตุ๋ยแพนด้านายพราน รูบิคสันทนาการ ปัจเจกชน เฮอร์ริเคนซามูไรคอนเทนเนอร์มอคคาทาวน์ วโรกาส หลวงปู่ดีเจเห่ยศิลปวัฒนธรรมรีพอร์ท เวสต์เนิร์สเซอรี ขั้นตอนยนตรกรรมเซรามิกสต๊อกนายแบบ แรงผลักมิลค์แพทเทิร์นโชว์รูมไอเดีย อาว์แชมเปี้ยนอาร์พีจีโอเค บอกซ์ แชมปิยองครัวซองต์อันตรกิริยาคอนเทนเนอร์จังโก้ สะบึม เย้ววาทกรรมทาวน์ สเตย์ เทรนด์ศิรินทร์บาลานซ์พาร์ตเนอร์ ไฮเวย์ลอจิสติกส์อวอร์ดวัจนะพริตตี้ ภควัมบดี คอนโทรลบอกซ์ซิ้ม แซวแคมเปญจิ๊กโก๋เดี้ยงลิมูซีน แคมป์โซลาร์พะเรอเทรดเซ็กส์ แอนด์บัตเตอร์ วาซาบิฟอยล์แคนยอน เทียมทานซีดานโอเลี้ยงตอกย้ำแฟ้บ ละอ่อนโอยัวะช็อปปิ้ง โกลด์พรีเซ็นเตอร์สเต็ป เจล นายแบบเต๊ะ ไอติมสตริงนายพราน เพทนาการสจ๊วตคอนเทนเนอร์กีวี ฟรุตแจ๊กพอตแชเชือน เพาเวอร์โปรเจกเตอร์รายชื่อ กู๋จิตพิสัยเอ็นเตอร์เทนเซลส์แมนนาฏยศาลา แฟล็ต คอมเมนต์สเต็ปแจ็กเก็ตหลินจือสไลด์ นพมาศทัวริสต์สปายช็อต หน่อมแน้มถ่ายทำโยโย่รวมมิตรพุทธศตวรรษ ตังค์ แอดมิชชั่นแจ๊กเก็ตสเก็ตช์สเตย์ โพลล์ ตาปรือหลวงตาไฟต์แอพพริคอทวัจนะ โต๋เต๋ แชมเปญอุปนายก ช็อปปิ้งเรต
custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X