เข้าสู่ระบบ

Team Maker

แอปพลิเคชั่นสำหรับการสุ่มเลือกสมาชิกกลุ่ม ช่วยอำนวยความสะดวกให้ในการแบ่งกลุ่มสำหรับการจัดกลุ่มในชั้นเรียนได้

การใช้สื่อ และนักเรียนสร้างสื่อด้วยตนเอง

สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ รายละเอียด สำหรับสื่อการเรียนรู้ที่ใช้นั้นมีหลากหลายรูปแบบ แบบแรกคือ สื่อที่ครูเป็น ผู้เตรียม มีทั้งบัตรคำ บัตรภาพ powerpoint presentation ภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ บทเพลง คลิปเสียงสนทนา รวมทั้งใบงานต่างๆ และแนะนำเว็บไซต์สำหรับเปิดคำศัพท์ร่วมทั้ง application พจนานุกรมที่ไม่ต้องเปิดอินเตอร์เน็ตเวลาใช้งาน การใช้ภาพยนตร์ในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยให้ผู้เรียนตั้งคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างชมภาพยนตร์ จากนั้นให้นักเรี write my essay ยนแบ่งกลุ่มแล้วเลือกตอนที่ชื่นชอบ แปล script เป็นไทย แล้วซักซ้อมพากษ์บทเป็นภาษาอังกฤษ    เรื่อง “The October Sky” ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของ “Homer Hickam” เด็กหนุ่มที่เติบโตในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ ผู้ชายที่นี่ล้วนทำงานในเหมือง แต่ Homer มีความสนใจเกี่ยวกับจรวด เขากับเพื่อนๆ ได้ร่วมกันประดิษฐ์จรวด ลองผิดลองถูก จนชนะการประกวดในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ แม้ที่บ้านจะไม่ได้มีฐานะดี แต่ด้วยความมุ่งมั่นบากบั่น จึงทำให้เขาสำเร็จ และได้เป็นวิศวกรจรวดของ NASA ในที่สุด เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นผลของความมุ่งมั่นพยายาม   จากซ้าย-ขวา : Application  “Thai-Dict” สามารถเปิดคำศัพท์ ไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทยได้ เมื่อเปิดอินเตอร์เน็ตฐานข้อมูลจะเชื่อมกับเว็บ dict.longdo.com Application “English Dictionary” และเว็บ Oxford.Dictionary เป็นการค้นหาคำศัพท์อังกฤษ-อังกฤษ แนะนำให้นักเรียนฝึกสังเกตตัวอย่างการใช้คำศัพท์นั้นๆ จากตัวอย่างประโยคในพจนานุกรม ENG-ENG ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้ในการทำ Vocabulary Notebook คลิปวีดีโอจาก DLIT ซึ่งนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยคพร้อมแอนนิเมชั่นอธิบายเหตุการณ์ มักเลือกคลิป เปรียบเทียบtense/ประโยคที่มักทำให้เกิดความสับสน   นอกจากนี้ยังมีการให้ผู้เรียนสร้างสื่อด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น การใช้กระดานมินิไวท์บอร์ด กิจกรรมเรื่องการบรรยายลักษณะบุคคลที่แต่ละกลุ่มจะวาดต่อเติมภาพไปเรื่อยๆ จนครบแล้วแต่งประโยคบรรยายภาพนั้นซึ่งจะทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้น สนุกสนานและรู้สึกมีส่วนร่วม เพราะเป็นสื่อที่เกิดขึ้นในคาบนั้นสดๆใหม่ๆ คาดเดาไม่ได้ และนักเรียนได้เป็นผู้ลงมือทำเอง หรือกิจกรรมเรียงคำให้เป็นประโยคที่ใช้ to be going to โดยครูแจกกระดาษให้ กำหนดว่าให้แต่ละกลุ่มจะต้องเขียน Question word ทั้งหมดให้ครบโดยแยกคนละบัตรรวม 7 ใบ มีคำว่า not, is, am, are, ‘.’ และ ?  ส่วนประธาน คำกริยา  และคำบอกเวลาให้แต่ละกลุ่มคิดขึ้นเอง แล้วนำมาใช้ทำกิจกรรมในห้อง ครูจะตั้งโจทย์แบบสุ่มเป็นภาษาไทย เขาตั้งใจจะ….เมื่อไร แล้วให้นักเรียนเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง  แบบนี้นักเรียนก็ต้องตีความว่าเป็นประโยคอะไร ในที่นี้เป็นคำถามต้องขึ้นต้นด้วย When และไม่ต้องใส่คำบอกเวลา เพราะกำลังถามเรื่องเวลาอยู่ ลงท้ายต้องถือเครื่องหมาย “?” กลุ่มใดเรียงถูกต้องก็จะได้คะแนนสะสม ซึ่งครูจะประเมินภาพรวมของการมีส่วนร่วมในห้องประกอบการพิจารณาคะแนนในส่วนจิตพิสัย หรือการสอนเรื่อง quantifier ในช่วงแรก ครูเตรียมสื่อของจริงที่นับได้กับนับไม่ได้มา แล้วให้นักเรียนศึกษาจากแบบเรียน ลองเปิดความหมายคำศัพท์ แล้วออกมาเทน้ำ(Uncountable N.) กะปริมาณลูกอม(Countable N.)ให้เหมาะสม   และครูยังมีแนวคิดว่า การส่งงานทั่วไปคือส่งครั้งเดียวแล้วครูก็เป็นผู้เก็บไว้ ไม่สามารถนำไปใช้ต่อยอดอะไรได้อีกนอกจ writy my essay ากติดโชว์ผลงาน จึงได้มอบหมายชิ้นงานที่นักเรียนได้คะแนนด้วยและสามารถใช้เป็นสื่อต่อไปได้ด้วย ตัวอย่างเช่น บอร์ดร้อยเชือกการเลือกใช้คำบอกปริมาณ (quantifier) ของคำนามนับได้กับนับไม่ได้ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม คิดออกแบบเพื่อให้บอร์ดสามารถใช้งานได้จริง คงทนและทำเฉลยไว้ด้านหลัง อีกตัวอย่างคือบัตรคำศัพท์สำหรับท่องศัพท์กับครู ซึ่งจะต้องเวียนใช้กับกลุ่มอื่นๆ     การสุ่มนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกกลุ่มได้มีโอกาสทำกิจกรรม มีใช้อยู่หลายวิธี ทั้งสุ่มปากเปล่า สุ่มจากอักษรตัวแรกของชื่อ(ภาษาอังกฤษ) สุ่มจากลักษณะ เช่น เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มบ้าน แล้วสุ่มคนที่ผมสั้นที่สุดในกลุ่ม หรือคนที่โตที่สุด นอกจากนี้ยังมีการสุ่มโดยใช้สลากเลชที่ โดยใช้วัสดุที่คงทนเช่นไม้ไอติม ฝาขวดน้ำ และการสุ่มคะแนนหลังจากร่วมกิจกรรมให้นักเรียนหยิบว่าจะได้คะแนนสะสมเท่าไร สุดท้ายคือใช้ Application ในการสุ่มเลขที่   อุปสรรคและวิธีแก้ไข ในกรณีของสื่อที่มอบหมายในนักเรียนทำ นักเรียนบางกลุ่มส่งงานล่าช้า หรือทำงานไม่เรียบร้อย เมื่อครูให้คะแนนตามเกณฑ์แล้วคะแนนไม่ผ่านครึ่ง àแก้ไขโดยชี้แจงนักเรียนว่าควรพัฒนาด้านใด ทำไมคะแนนถึงได้ไม่ถึงครึ่ง และให้นำงานไปปรับปรุงมาใหม่ รูปแบบ/วิธีในการสุ่มจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมและจำนวนผู้เรียน ครูต้องเรียนรู้และยืดหยุ่นแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม ผลลัพธ์ นักเรียนนำผลงานกลับไปปรับปรุงจนคุณภาพงานผ่านเกณฑ์, เมื่อใช้วิธีการสุ่มที่หลากหลาย ก็จะช่วยให้สามารถสุ่มผู้เรียนได้อย่างคลอบคลุม ดูไม่จงใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน

Phonics ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ จากคำใกล้ตัว!!!

กิจกรรม การเสริมทักษะการสะกดคำและการออกเสียงด้วยโฟนิคส์ (Phonics) และตารางเทียบอักษรอังกฤษ-ไทย      รายละเอียด ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นว่า จากคะแนนที่ทดสอบด้วยข้อสอบ Diagnostic Test 1  ในครั้งแรก พบว่าร้อยละ 50 ยังไม่สามารถเขียนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ (A-Z) ทั้งพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และเขียนสะกดจำนวน 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง จึงได้นำหลักการโฟนิคส์ การออกเสียงด้วยโฟนิกส์ (Phonics) และตารางเทียบอักษรอังกฤษ-ไทย มาเสริมในช่วงต้นภาคเรียน โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ ปกตินักเรียนก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ครูจึงทะลายกำแพงด้วยการนำสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยมาเป็นตัวเปิด และเป็นการฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยง โดยนำเอาชื่อแบรนด์ต่างๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาเป็นสื่อ ให้นักเรียนลองอ่าน ให้นักเรียนตีตารางลงในสมุดแบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ตัวอักษร A-Z ช่องที่สองคือ เสียงตัวอักษร และช่องสุดท้ายคือตัวอย่างคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรดังกล่าว จากนั้นจะเปิดเพลงโฟนิกส์ให้นักเรียนเติมเสียงอักษรที่ได้ยิน เช่น A ออกเสียง “แอะ” ตัวอย่างคำเช่น “apple” จากนั้นครูจะแนะนำการใช้ตารางเทียบตัวอักษรอังกฤษ-ไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเสียงโฟนิคส์ โดยไม่ได้เน้นให้ท่องจำ แต่ให้สังเกตและฝึกใช้บ่อยๆ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แล้วให้นักเรียนลองช่วยกันสะกดชื่อภาษาไทยด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ และลองอ่านชื่อไทยที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วแข่งกัน จากนั้นจึงให้ทำแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล โดยมีทั้งสะกดชื่อจังหวัด และชื่อบุคคล Powerpoint ที่ใช้ในการสอนตามลิงค์นี้ และ VDO Clip (เฟ้นหาเพลงที่ไม่ช้าเกินไป และภาพฮาที่สุดแล้ว)   A-Z phonics_T.Putt cohort 2 อุปสรรคและวิธีแก้ไข นักเรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน คนที่มีพื้นฐานดีสามารถสะกดคำได้อย่างรวดเร็ว เวลาให้ตอบเป็นกลุ่มจึงมักจะเป็นผู้ตอบ ทำให้เพื่อนที่พื้นฐานอ่อนไม่ทัน เพราะไม่ได้ฝึกฝนจากการมีส่วนร่วมในห้อง ♦ แก้ไขโดย การให้แต่ละกลุ่มสลับตัวแทนในการตอบ หรือใช้เทคนิคการสุ่มทั้งแบบเจาะจงและแบบอาสา  สมัครสลับกันไป  โดยทำสลากตัวอักษร A-Z ไว้ เมื่อหยิบได้ก็ให้นักเรียนที่มีชื่อขึ้นต้นตรงกับตัวอักษรนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ตอบ รวมทั้งประเมินจากแบบฝึกหัดรายบุคคล ซึ่งในแบบฝึกหัดจะมีบางข้อที่แต่ละคนจะตอบ ไม่เหมือนกัน เช่น ให้สะกดชื่อตัวเอง หรือชื่อจังหวัดบ้านเกิด จากนั้นครูให้ feedback และสอนเสริมรายบุคคล นักเรียนบางคนลอกการบ้านเพื่อน และยังไม่เข้าใจการสะกด การออกเสียง ซึ่งอาจเนื่องมาจากแบบฝึกหัดที่ครูให้นั้นมีลักษณะรวบรัดมากเกินไป ♦ แก้ไขโดยครูออกแบบแบบฝึกหัดให้มีหลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน แต่จะต้องทำให้สนุก น่าสนใจและท้าทายสำหรับผู้เรียน (ซึ่งครูยังไม่ได้ออกแบบให้มีความยากง่ายหลายระดับ เนื่องจากกังวลเรื่องเนื้อหาอื่นที่จำเป็นต้องสอน พวกไวยากรณ์ต่างๆ แต่ก็พยายามทบทวนและสอดแทรกในแต่ละคาบเรียนอยู่เรื่อยๆ) ♦ แก้ไขโดยออกแบบให้สอดแทรกกลมกลืนไปตลอดภาคเรียน ให้แทรกเข้าไปในการจดจำคำศัพท์ต่างๆ ผลลัพธ์ ผู้เรียนที่มีพื้นฐานดี และพื้นฐานปานกลางเมื่อติดตามทำการบ้านด้วยตนเอง และท่องศัพท์กับครูอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีพัฒนาการและทักษะการคิดเชื่อมโยงดีขึ้น สามารถออกเสียงสะกดคำศัพท์ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ รวมทั้งมีหลักช่วยในการจำคำศัพท์ใหม่ๆ ได้เร็วและถาวรขึ้น    

Balabolka โปรแกรมอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ปรับความเร็วได้ มีไฮไลท์คำ ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ต

ในการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง เป็นทักษะแรกๆที่ต้องฝึก เพื่อให้นักเรียนชินกับเสียง ซึ่งปกติครูจะอ่านและให้นักเรียนพูดตาม แต่ทีนี้หากต้องการให้นักเรียนฟังเสียงแบบชาวต่างประเทศ ก็มีทางเลือกดังต่อไปนี้ ในกรณีที่บทความต้องการให้ฟังอยู่ในหนังสือเรียน สามารถหา CD ที่มีMP3 อ่านออกเสียงที่แถมมากับคู่มือครู แต่อย่างไรก็ตามบุคคลใน CD พูดเร็วมาก เราสามารถให้นักเรียนฟังคร่าวๆได้ แต่อาจยังไม่เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานไม่พอ ซึ่งถือว่าเร็วเกินไป และเด็กยังไม่สามารถจับใจความเป็นคำ/ประโยคได้ ใช้ Google translate ช่วยอ่าน Google translate เป็นตัวเลือกที่ดีมาก (ใช้ได้เลยทีเดียว) แต่หากอยู่พื้นทีี่ที่ไม่มี Wifiใช้ และต้องการปรับความเร็วในการพูดอาจจะลำบากขึ้นบ้าง ใช้โปรแกรมช่วยอ่าน เช่น Balabolka โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมช่วยอ่านข้อความไปเป็นเสียง (Text-to-speech) โดยสามารถปรับความเร็วได้ สามารถหยุดชั่วคราวระหว่างอ่านได้ และมีไฮไลท์คำขณะอ่านอยู่ด้วยว่าตอนนี้อ่านถึงคำไหนแล้วหากมีโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ในห้องเรียน การเปิดให้เห็นภาพและฟังเสียงไปด้วยสามารถช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตอนนี้เราอ่านถึงคำไหนแล้วได้ด้วย สามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้ได้ที่ http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm    

Online Tests for students

Online Tests         เกิดจากความคิดที่ว่า…ปลาอยากให้นักเรียนได้ลองทำข้อสอบด้วยตนเอง และประเมินตัวเองในได้ทันที ว่าคะแนนตัวเองอยู่ระดับไหน ที่สำคัญเขาจะรู้ว่า ข้อไหนที่เขาผิด และคำตอบที่ถูกคืออะไร โดยสามารถทำได้ที่บ้าน หรือจากที่ไหนก็ได้        Online Test ที่ปลาทำ ก็ทำจากเว็บง่ายๆที่พวกเราคุ้นเคยกันดี นั่นก็คือ Google Form แล้วก็อีกเว็บหนึ่ง ปลาเพิ่งรู้มาจาก HR จากบริษัทหนึ่งที่ปลาไปสมัครงาน นั่นก็คือเว็บ TypeForm และปลาก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายเว็บแน่ๆที่เป็นเครื่องมือในการทำ Online Test ได้ แต่วันนี้ขอแนะนำเท่าที่รู้จักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะ ก่อนอื่นอยากบอกว่าคงไม่ได้มาลงรายละเอียด ถึงวิธีการทำ เพราะสามารถเรียนรู้ได้ทั่วไปจาก google ได้เลยค่ะ แต่ที่มาเขียนในวันนี้ จะมาเล่าถึงวิธีการที่ปลานำไปใช้กับนักเรียน และยกตัวอย่าง Online Test ที่ได้ทำไปบ้างแล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนครูท่านอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้นะคะ เริ่มแรกเลย ปลาให้นักเรียนได้ลองรู้จักกับการทำ Google Form ง่ายๆผ่านการทำแบบสอบถามเรื่องข้อมูลนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย ก่อนจะนำเสนอข้อสอบจริง  สามารถดูตัวอย่างได้จาก Click >>>> ข้อมูลนักเรียน3/4              ผลคือ  นักเรียนไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน พวกเขาตื่นเต้นมาก และให้ความสนใจเป็นอย่างดี จนนักเรียนห้องอื่นเรียกร้องว่า ทำไมห้องพวกเขาไม่ได้ทำแบบสอบถามแบบนี้บ้าง                     นอกจากนี้การแสดงผลของ Google Form จะเป็นกราฟแท่ง เป็นกราฟวงกลม ทำให้เราวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น  เช่น เมื่อนักเรียนเริ่มคุ้นชินกับการทำ Google Form แล้ว ปลาก็เริ่มนำร่องโดยการนำ Google Form มาใช้ในการแก้ 0 ยกตัวอย่าง Online Test ที่ปลาได้ทำไปบ้างแล้ว ดังนี้ค่ะ Online Test # 1 : การบวกลบจำนวนเต็ม Online Test # 2 : การคูณ Online Test # 3 : บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร Online Test # 4 : บทที่ 2 กราฟ Online Test # 5 : บทที่ 4 ความคล้าย        นี่คือตัวอย่าง ตอนที่นักเรียนทำข้อสอบออนไลน์ เสร็จแล้ว สามารถดูได้เลยว่าตัวเองได้กี่คะแนน  ถูกและผิดข้อไหนบ้าง และข้อที่ผิด คำตอบที่ถูกมันคืออะไร      เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว ผลคะแนนทั้งหมดก็จะส่งตรงมาที่ครู พร้อมสรุปผลให้อย่างสวยงามในรูปแบบกราฟต่างๆ ทำให้ครูวิเคราะห์ข้อสอบได้ง่ายขึ้น และรู้ว่าเรื่องใดที่นักเรียนมักเข้าใจผิด ก็จะได้พัฒนาเน้นการสอนเรื่องนั้นมากขึ้น       นอกจากใช้ช่วยตอนแก้ 0 แล้ว พอปีการศึกษาถัดมา…ก็ยังสามารถนำ Online Test เหล่านี้มาให้นักเรียนรุ่นต่อไปทำได้ เรียกได้ว่า ทำทีเดียวใช้ไปได้อีกนานเลย ซึ่ง Online Test ที่ปลาสร้างขึ้นนี้ คุณครูท่านอื่นๆก็สามารถเอาไปลองให้ลูกศิษย์ของตัวเองทำได้นะคะ โดยการ Copy Link ไปแปะไว้ที่หน้า Facebook ตัวเอง คำแนะนำเพิ่มเติม ตอนแรกเลยจุดประสงค์คือ ปลาต้องการให้การแก้ 0 มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อลดภาระงานของตัวเองลงด้วย โดยการให้นักเรียนแก้ 0 ผ่านการทำ Online Test ด้วยตัวเอง แต่ผลคือก็ยังเหนื่อยอยู่ดี แต่ก็เหนื่อยน้อยลงนะ ^^ เหตุผลที่ยังเหนื่อย เพราะก็ต้องคอยบริการทั้งเน็ต มือถือ โน็ตบุ๊คให้กับนักเรียนอยู่ดี เพราะเทคโนโลยีของนักเเรียนยังไม่พร้อมไปกับเรา แต่อย่างน้อยเขาก็ได้เรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ และหวังว่าเขาจะปรับตัวได้ในวันหนึ่ง และนี่ก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งของกาารทำ Online Test หวังว่าบทความนี้จะช่วยต่อยอดไอเดียใหม่ๆให้กับเพื่อนครูได้นะคะ และปลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วันหนึ่งเว็บๆนี้ จะกลายเป็น คลังข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ มีข้อสอบหลากหลายให้เลือกทำมากขึ้น บันทึกโดย… ครูลูกปลา Fellow #2 กานติมา เตชะผลประสิทธิ์ 19 ต.ค. 2560  

ตัวปั๊มมีค่าดั่งทอง ที่นักเรียนต่างแย่งชิงเพื่อให้ได้มา !!!

การสะสมแสตมป์หรือตัวปั๊ม เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่โดนหลอกกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในชีวิต ยกตัวอย่างเช่น      การสะสมแสตมป์ของ 7-Eleven เพื่อไปแลกชุดจากหมีพู, การสะสมตัวปั๊มชานมไข่มุก กินครบ 10 แก้วรับฟรี 1 แก้ว แน่นอนแม้แต่ในห้องเรียน นักเรียนก็ไม่รอดหรอก พวกเจ้าต้องโดนครูหลอกล่อให้เรียนเช่นกัน (หึหึ ! หัวเราะแบบชั่วร้าย) เทคนิคนี้…ปลาเชื่อว่าคุณครูเกือบทุกท่าน ก็เคยใช้กันมาหมดแล้ว แต่ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ปลาเองก็อยากจะมาเล่าในส่วนของระบบการสะสมตัวปั๊มที่ปลาทำ ซึ่งได้ลองทำมาหลายแบบด้วยกันในตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ก็มีทั้งที่เวิร์คและไม่เวิร์ค จึงอยากจะมาแชร์เก็บไว้ ครูท่านอื่นๆ จะได้เห็นข้อผิดพลาด ข้อดี ข้อเสีย เพื่อนำไปต่อยอด ผสมผสานกับวิธีของตัวเอง เกิดเป็นระบบการสะสมตัวปั๊มที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เทอมแรกของปลา หน้าตาสมุดสะสมแสตมป์ เป็นแบบนี้…. หัวข้อทั้งหมด คือสิ่งที่ปลาอยากให้เกิดขึ้นในห้องเรียน แบ่งเป็น 9 หัวข้อย่อย ดังนี้ Strong Team :       เป็นตัวปั๊มคะแนนกลุ่ม On Time :               มอบให้กับนักเรียนที่มาเรียนตรงเวลา เป็นการจูงใจให้รีบมาเข้าเรียน ความรับผิดชอบ :    ทุกครั้งที่ส่งการบ้าน ก็จะได้ไป ทำงานเรียบร้อย  :    ใช้ปากกาแดงขีดเส้น ใช้ลิขวิดลบคำผิด ดูสะอาดตา (ไม่เกี่ยวกับลายมือ) กล้าแสดงความคิดเห็น  :  ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคำถาม แล้วยกมือตอบ ไม่ว่าจะถูกหรือผิด ก็จะได้ตัวปั๊มไป มีส่วนร่วมในห้องเรียน  :    เมื่อไหร่ที่ครูขออาสาคนมาเขียนหน้าห้อง ใครกล้ามาทำ ก็รับไป มีน้ำใจ :                    สอนเพื่อน, ช่วยครูยกของ, ลบกระดานดำ, เก็บขยะ ฯลฯ สูตรคูณ :                  ท่องแม่ไหนได้ ก็ปั๊มลงช่องนั้น มีแม่ 25 เป็น Bonus พิเศษ คะแนนพิเศษ :         สำหรับรางวัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อข้างบน เช่น การทำการบ้านเพิ่มจากที่สั่ง หรือส่งงานคนแรก ข้อดี… นักเรียนมีความกระตือรือล้นในการเรียนมากขึ้น การแบ่งหัวข้อหลายหัวข้อ ทำให้นักเรียนรู้ว่า ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งอย่างเดียว ยังมีอีกหลายหัวข้อที่เราก็มีดี เช่น บางคนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบทำงาน แต่ก็เป็นคนมีน้ำใจ มาตรงเวลาเสมอ หรือบางคนส่งงานครบทุกครั้ง แต่ขี้อาย ไม่ค่อยกล้าตอบคำถามหรือออกมาเขียนกระดานหน้าห้อง การแบ่งหลายหัวข้อ ทำให้นักเรียนอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ในทุกๆด้าน และรู้ว่าตัวเองควรพัฒนาด้านไหน ปัญหาที่พบ คือ… สมุดสะสมแสตป์นี้ ติดอยู่หน้าสุดท้ายในสมุดคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังนั้นนักเรียนจะเห็นแค่ของตัวเอง จึงไม่เกิดการแข่งขันเท่าที่ควร จะเห็นว่ามีหัวข้อยิบย่อย ถึง 9 ข้อ ซึ่งมันเยอะเกินไป เวลาจะปั๊มที ครูเองก็จะงงเอง เสียเวลามากเกินความจำเป็น ช่องความรับผิดชอบ ใส่ตารางมาน้อยไป เพราะให้การบ้านเยอะกว่านั้นมาก 555 นักเรียนบางคนตั้งใจสะสมมาตลอด พอถึงคราวนับแต้มท้ายเทอม สมุดหาย Game Over เศร้ากันไป ครูก็ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่บอกว่าให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานบ่อยๆ บางคนที่ไม่สนใจ ก็ไม่สนใจอะไรใดๆเลยจริงๆ เพื่อนจะมีร้อย ฉันจะมี 0 ก็ไม่สะทกสะท้าน แสดงว่าตัวปั๊มนี้ยังจูงใจเด็กบางคนไม่ได้ 1 เทอมผ่านไป ปลาได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้สร้างระบบการสะสมตัวปั๊มใหม่ขึ้น หน้าตาแบบนี้… สิ่งที่ปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ คือ…. จากติดหลังสมุด เปลี่ยนมาเป็นติดบอร์ด แล้วครูก็ยกบอร์ดขึ้นไปทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ทุกคนได้เห็นของเพื่อนและของกลุ่มอื่นๆ ทำให้เกิดการแข่งขันกันขึ้น และแก้ปัญหาเรื่องตัวปั๊มหายไปพร้อมกับสมุด หัวข้อมากมายที่เคยมี ก็ถูกยกเลิกไปทั้งหมด เพื่อความรวดเร็วในการทำงานของครู จะมาเร็ว ตอบคำถาม ส่งการบ้าน ช่วยเหลือครู ก็ปั๊มลงไปช่องเดียวทั้งหมด และสำหรับนักเรียนที่ไม่สนใลก ก็ต้องถูกกดดันจากเพื่อนในกลุ่มให้ทำงาน ให้ตอบคำถาม ให้ท่องสูตรคูณ เพราะเกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มเปลี่ยนไป คะแนนกลุ่มคือช่องบนสุด ที่เป็นรูปปลาตัวใหญ่ จะได้ก็ต่อเมื่อ… สมาชิกทุกคนได้ตัวปั๊มอย่างน้อยคนละ 2 ตัว หรือสมาชิกทุกคนมีตัวปั๊มครบ 1 แถว ก็จะกลายเป็นคะแนนกลุ่มปลาตัวใหญ่         หากมีใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มที่ไม่ยอมทำท่องสูตรคูณ ไม่ส่งงาน ไม่ตอบคำถามในห้อง ทำให้ไม่มีตัวปั๊มเลย คะแนนกลุ่มก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นทุกคนในกลุ่มจะต้องช่วยเพื่อน ทำงานเป็นทีม เพื่อตัวปั๊ม  คนเก่ง เขาจะไม่ตอบคำถามที่รู้เพียงคนเดียว แต่เขาจะสะกิดบอกเพื่อนที่ไม่ค่อยมีคะแนนให้ตอบ เพื่อจะได้มีคะแนนกลุ่ม         สำหรับไอเดียระบบคะแนนกลุ่มแบบนี้…ได้มาจากเกมสะสมเห็ดของพี่กอล์ฟ Fellow#1  ต้องขอขอบคุณไอเดียพี่กอล์ฟมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ปล.  จะเห็นว่ามีการปั๊มคะแนนจากด้านล่างด้วย 6 ตัวด้านล่างนั้น คือตัวปั๊มจากการท่องสูตรคูณโดยเฉพาะค่ะ คำแนะนำเพิ่มเติม การสะสมตัวปั๊มแบบนี้ ใช้ได้แค่ประมาณ 1 เทอมเท่านั้น ไม่ควรใช้ 2 เทอมติดต่อกัน เพราะนักเรียนจะเบื่อ การให้ตัวปั๊ม ควรให้ในทันที ปั๊มทันทีที่เด็กตอบคำถาม จะเกิดแรงกระตุ้นได้ดีมากในห้องเรียน หากไม่สะดวกปั๊มในทันที แนะนำให้พกลูกอม หรือไม้ไอติม แจกให้พวกเขาทันทีที่ตอบคำถามได้  แล้วพอท้ายคาบ หรือพักเที่ยง ค่อยเอาไม้ไอเติมหรือลูกอมมาแลกตัวปั๊มอีกที (คำเตือน :ลูกอม มักได้คืนแค่เปลือก 555) สิ่งสำคัญ ควรชี้แจ้งเป้าหมายของการทำกิจกรรมนี้ให้นักเรียนทราบและเข้าใจตรงกัน และต้องเตรียมของรางวัลเล็กๆน้อยๆมาให้กับผู้ที่ได้ตัวปั๊มสูงสุด หรือทีมที่มีคะแนนสูงสุดด้วย จะได้เป็นแรงจูงใจให้พวกเขาจริงจังกับการสะสมตัวปั๊มมากขึ้น     ปล. สำหรับรางวัลในภาพด้านบนนั้น ปลาก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก เราแค่ขอรับบริจาคจากเพื่อนๆเราใน Facebook พวกของรับปริญญาต่างๆ แค่นี้ก็มากพอแล้ว เพราะแจกแค่เทอมละ 1 ครั้ง   บันทึกโดย… ครูลูกปลา Fellow #2 กานติมา เตชะผลประสิทธิ์ 19 ต.ค. 2560  
essay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X