เข้าสู่ระบบ

Photomath

แอปพลิเคชันคิดเลขอัจฉริยะ สามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่อยู่บนหน้ากระดาษได้เพียงแค่ใช้กล้องถ่ายภาพโจทย์เท่านั้น แล้วคำนวณหาคำตอบทันที และเลือกดูขั้นตอนวิธีการแก้โจทย์ได้อีกด้วย

MyScript Calculator

โปรแกรมการคำนวณ แบบเป็นเครื่องคิดเลขโดยใช้การเขียนแทนการพิมพ์ตัวเลขและจะคำนวณออกมาเป็นคำตอบให้ทันที

Monster Math

แอปพลิเคชันฝึกการบวก ลบ คูณ หาร ซึ่งถ้าทำโจทย์ถูกผู้เล่นจะสามารถใช้พลังฆ่า Monster ให้ตายได้

MathType

โปรแกรมการเขียนสมการคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีฟังก์ชันที่ให้เลือกใช้เป็นจำนวนมาก ทั้งเศษส่วน เลขยกกำลัง ยูเนี่ยน อินเตอร์เซ็ค ซิกม่า ฯลฯ

Math-o-mir

โปรแกรมคำนวณสมการทางคณิตศาสตร์ มีฟังก์ชั่นและองค์ประกอบที่น่าสนใจ มีลักษณะเหมือนสมุดและกระดาษอิเล็กทรอนิคที่สามารถทด จด และคำนวณ

Math Flash Cards

แอปพลิเคชันพัฒนาทักษะความเร็วในการคิดคำนวณ สามารถระบุคะแนน และระบุข้อที่ผิดพลาดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนานักเรียนได้ มีฟังก์ชั่นคำถาม 4 ฟังก์ชั่น คือ การบวก, การลบ, การคูณและการหาร

Graph Writer

โปรแกรมเขียนกราฟจากสมการ ใส่ค่าตัวแปรและกำหนดค่าสมการเชิงเส้นรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เรื่องคู่อันดับและกราฟ, สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
essay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X