เข้าสู่ระบบ

Penpal… Hello! I’m from Thailand.

 • กิจกรรม Penpal โครงการเขียนจดหมายไปต่างประเทศ [GRIT]

         

 

 • รายละเอียด

ที่มาของโครงการ เป็นที่ทราบกันดีว่าทักษะที่จำเป็นต้องฝึกฝนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นไม่ใช่แค่การจดจำคำศัพท์ แต่จะต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ แต่ที่ผ่านมานักเรียนกลับไม่เคยได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจริงๆ สิ่งที่เคยอ่านเขียนเป็นเพียงสถานการณ์จำลองในแบบฝึกหัด ชิ้นงาน และข้อสอบที่ทำเพื่อส่งครูเพียงเท่านั้น และนี่อาจเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่ตื่นตัวในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนไปเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและนำไปใช้ได้อย่างไร ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เดิมทีเดียวนั้นครูได้พูดคุยกับนักเรียนแล้วจะให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนต่างโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่นักเรียนได้เสนอให้

ส่งไปต่างประเทศจริงๆ ครูจึงได้แรงบันดาลใจจากคำพูดนั้น และเสาะหาแนวทางเรื่อยมา แม้จะมีเสียงเตือนว่า แค่การเขียนจดหมายอย่างเดียวยังยากยังต้องใช้เวลาทั้งเทอม และต้องหาที่อยู่ปลายทางเองทั้งหมด

จุดประสงค์ของชุมนุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงว่า ภาษาอังกฤษที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วอย่างน้อยๆก็ 8 ปี (ป.1-ม.3) นั้นสามารถสื่อสารกับคนภายนอกได้เป็นอย่างไร และฝึกให้นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารได้ตรงตามความต้องการผ่านการเขียนจดหมาย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกส่งหาเพื่อนชาวต่างชาติซึ่งครูเป็นผู้หาที่อยู่ให้ หรือส่งหาศิลปินนักร้องชาวต่างชาติที่ตนชื่นชอบ

ขั้นตอน พูดคุยกับนักเรียนว่าต้องการติดต่อกับเพื่อนชาวต่างชาติกลุ่มไหน ซึ่งนักเรียนค่อนข้างสนใจคนที่อยู่รุ่นราวคราวเดียวกัน และสนใจกลุ่มนักเรียนธรรมดา (มากกว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือเด็กผู้อยู่ในสถานพินิจ ซึ่งขณะที่ครูติดต่อหาที่อยู่มีสถานสงเคราะห์เด็กติดต่อมาเหมือนกัน แต่ครูได้ตัดสินใจยึดตามความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ อีกทั้งพยายามเลือกกลุ่มที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากจดหมายตอบกลับของเขา)

 • จากนั้นเริ่มต้นหาที่อยู่โดยค้นหาจากเว็บไซต์เกี่ยวกับคนที่สนใจ Penfriend ต่างๆ (อาทิ

http://www.penpalworld.com/ และ https://www.globalpenfriends.com/) รวมทั้งสอบถามจากเพื่อนที่กำลังเรียนหรือเคยไปต่างประเทศว่าจะหาที่อยู่หรือจะติดต่อโรงเรียนต่างชาติได้อย่างไร

 • ช่วงแรกๆที่เริ่มทำกับนักเรียนห้อง IEP ครูได้ให้นักเรียนฝึกเขียนตาม template ที่กำหนดไว้ ให้นักเรียนฝึกแปล และเติมข้อมูลของแต่ละคนลงในแบบฟอร์ม ครูตรวจทานให้คำแนะนำให้นักเรียนปรับแก้ไข แล้วนำกลับไปเขียนเองทั้งหมดในฉบับจริง
 • ระยะต่อมาที่สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับห้องม.3/2 – 3/5 ครูได้จัดทำใบงานเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมาย ให้นักเรียนรู้จักส่วนประกอบต่างๆ และพูดคุยกันเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกว่าจะเขียนถึงศิลปินนักกีฬาที่ชื่นชอบหรือส่งหาเพื่อนใหม่ ครูถามนักเรียนว่าข้อมูลในจดหมายฉบับแรกที่เขียนหาเพื่อนใหม่ควรเป็นอย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้าง แล้วถ้าเขียนหาคนดังต้องเขียนอย่างไรต่างจากเขียนหาเพื่อนอย่างไร พูดคุยเกี่ยวกับส่วนประกอบในจดหมาย การเขียนจ่าหน้าซอง

>> สามารถดูตัวอย่างใบงานการเขียนจดหมายที่ใช้ได้ มีทั้ง word และ .PDF

ใบงานการเขียนจดหมาย_T.Putt ใบงานการเขียนจดหมาย_T.Putt

 • ให้นักเรียนลองเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยก่อน แล้วค่อยๆแปลงเป็นภาษาอังกฤษ ครูตรวจทาน ให้คำแนะนำจุดที่ควรแก้ไข เมื่อนักเรียนแก้ไขเสร็จก็รวบรวมพร้อมส่ง โดยพานักเรียนที่สนใจไปส่งด้วยตนเองที่ไปรษณีย์ เพราะการส่งจดหมายอาจเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเขา

โดยได้ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย ออสเตรีย เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์

 • อุปสรรคและวิธีแก้ไข
 • การหาที่อยู่ปลายทาง à หาจากเว็บไซต์เกี่ยวกับ penpal โดยเฉพาะและติดต่อถามจากคนรู้จัก เพื่อนทีช ฟอร์ไทยแลนด์ รวมทั้ง Teach for Austria and Malaysia Fellows
 • นักเรียนยังไม่สามารถเขียนฉบับภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง à ให้นักเรียนเขียนภาษาไทยก่อน แล้วแนะนำเครื่องมือให้เขา dict.longdo.com และ application “Thai-Dict” โดยครูมีตัวอย่างประโยคให้ในใบงาน เช่น การแนะนำตัว การเรียน สิ่งที่ชอบ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาและปรับเปลี่ยนคำเพื่อให้ตรงกับประโยคของตัวเองได้
 • นักเรียนเขียนเสร็จไม่พร้อมกัน ไม่ทันเวลาที่ครูกำหนด à ครูแบ่งส่งเป็น 2 รอบ ส่วนคนที่ส่งไม่ทันจึงไม่ได้จัดส่งไปต่างประเทศ
 • ครูยังหาที่อยู่ปลายทางยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน (ซึ่งควรหาให้พอดี ไม่ควรเกิน) à รอบที่หาที่อยู่ปลายทางไม่พอ ขาดไปบ้าง 2-4 คน ก็แก้ปัญหาโดยให้นักเรียน 2 คนส่งไปที่อยู่เดียวกัน
 • ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะบากบั่นพยายามฝึกเขียน เรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขจนได้ส่งไปต่างประเทศ มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน àคนที่ส่งไม่ทัน บางคนยังรู้สึกว่าการเขียนจดหมายล้าสมัย เขียนยาก อีกประการคือครูต้องใช้เวลาในการตรวจทีละฉบับ เพราะงานของนักเรียนแต่ละคนเนื้อหาแตกต่างกัน ครูออกแบบฝึกหัดซ่อมเสริมให้สำหรับนักเรียนกลุ่มสุดท้ายที่ไม่ได้เขียนด้วยตัวเอง และใกล้จะสอบปลายภาค โดยเป็นแบบฝึกให้แปลจดหมาย แล้วให้มาหัดอ่านกับครูเป็นรายคน
 • เป็นการส่งจดหมายแบบครั้งเดียวจบ ซึ่งหากออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องก็อาจจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและมีการต่อยอดการฝึกฝนมากยิ่งขึ้น (แต่ครูต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรจะยังคงความเป็น individual และตรวจตามงานนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง)
 • ผลลัพธ์
 • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ลงมือเขียนจริง และร้อยละ 85 ได้รับจดหมายตอบกลับ ซึ่งครูได้มอบให้นักเรียนเก็บไว้ ส่วนคนที่ส่งหาศิลปินไม่ได้รับการตอบกลับ
 • นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียน เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองจริงๆ

Leave a Reply

essay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X