เข้าสู่ระบบ

Tight Transition

“Tight Transitions(การเปลี่ยนแปลงเวลา)” เป็นการควบคุมชั้นเรียนแบบใช้เวลาเป็นตัวช่วยในการกำหนดการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้คุณครูประหยัดเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหลักการง่าย ๆ คือต้องใช้เสียงหรือเวลาในการเรียนรู้ที่ชัดเจน และนักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้ โดยเฉพาะเวลาที่ครูต้องอธิบายถึงแก่นหรือสาระสำคัญของเรื่องเป็นสำคัญ ทั้งนี้การใช้ Tight Transitions จะช่วยลดปัญหาพฤติกรรมีที่ไม่พึ่งประสงค์ในห้องเรียน และช่วยให้คุณครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ Tight Transitions สามารถทำได้ดังนี้

  1. ใช้เวลาในการเรียนรู้ที่ชัดเจน (ควรมีนาฬิกาจับเวลาหรือสัญญาณที่นักเรียน สามารถรับรู้ช่วงเวลาได้)
  2. คุณครูควรตั้ง กฎเกณฑ์ และความสำคัญในการใช้เวลาสำหรับ Classroom Transitions ให้ชัดเจน เช่น ช่วงแรกสามารถคุยหรือเล่นได้ พอสัญญาณดัง นักเรียนต้องกลับมาสนใจคุณครูอย่างเต็มที่ เป็นต้น
  3. คุณครูจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในคาบเรียนที่ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนทำตามกิจกรรมของคุณครูได้  ตัวอย่างเช่น “ภายใน 2 นาที หลังจากที่นาฬิกาของครูดังขึ้น นักเรียนทุกคนจะต้อง เก็บขยะรอบโต๊ะให้เรียบร้อย เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม เปิดหนังสือไปที่หน้า 36 และนั่งตัวตรง มองมาที่กระดาน” ทั้งนี้การใช้ Tight Transitions ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีและชัดเจน เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้

Tight Transitions เหมาะสำหรับการใช้ถ่ายทอดเนื้อหาที่สำคัญหรือต้องการที่จะควบคุมห้องเรียนให้พร้อมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของครูต่อไป

คุณครูจำเป้นต้องระมัดระวังในการสื่อสารมากพอสมควร คุณครูควรระบุให้ชัดเจนว่านักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรหรือไปในทิศทางไหน เพื่อลดความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นจากคำสั่งที่ไม่ชัดเจนได้ นอกเหนือจากนี้ ระยะเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูสามารถปรับแต่งเวลาให้เหมาะสมกับห้องเรียนของตน ทั้งนี้ คุณครูสามารถนำ Tight Transitions ไปใช้กับการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนได้เช่นเดียวกัน

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X