เข้าสู่ระบบ

Rewarding System

เก่งมาก การออกมานำเสนอครั้งนี้ เธอทำได้เยี่ยมมาก 🙂

การชื่นชมอย่างง่าย ในหัวข้อที่เกริ่นไว้ เป็นรูปแบบหนึ่งของ “เทคนิคระบบรางวัล (Rewarding System)” เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงบวกในห้องเรียนให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยจูงใจให้กับนักเรียนได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ครูกำหนด

  • การใช้ Rewarding System ในชั้นเรียนต้องมาจากการสำรวจพฤติกรรมในห้องเรียนเบื้องต้นว่านักเรียนเป็นอย่างไร และครูคาดหวังอยากจะให้นักเรียนเป็นแบบไหนเพื่อใช้ออกแบบเงื่อนไขพฤติกรรมและของรางวัลที่จะได้รับ และระบุพฤติกรรมนักเรียนที่ต้องการให้เกิด การใช้ระบบรางวัลที่ดีควรจะเป็นการให้รางวัลจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออก อาจจะเป็นการให้ทันที หรือให้ทีหลังตามแต่สถานะการณ์

โดยในการใช้ระบบรางวัล ครูควรมีวิธีการจูงใจนักเรียนในทำพฤติกรรมทีเราต้องการ โดยจะเป็นการให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นคะแนน สิ่งของ การชื่นชม หรือคำชม ต่อนักเรียนเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณครูได้วางไว้ การใช้งานที่เหมาะสมต้องอาศัยความสม่ำเสมอ และอาศัยระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมขึ้นในการใช้งานเพื่อก่อให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยของพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างถาวร เหมาะกับระยะเวลารายเทอมที่จะได้มองเห็นถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอาจจะใช้ร่วมกับบอร์ดคะแนน หรือกระดานผู้นำได้ด้วย (Leaderboard) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นพัฒนาการและสถานะของตนเองในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยในการเสริมแรงได้อีกเช่นกัน


หากสนใจนำระบบรางวัล (Rewarding System) ไปใช้สามารถที่จะอ่านฉบับเต็มได้ที่ลิ้งค์ ระบบรางวัล (Rewarding System)

Leave a Reply

essay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X