เข้าสู่ระบบ

การสร้างผลกระทบในห้องเรียน (Classroom Impact Model)

การวัดผลพัฒนาการในวัยเรียน นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Academic Achievement) ที่สะท้อนผ่านตัวชี้วัดอย่างผลการเรียนและคะแนน O-Net ที่เราอยากมองเห็นพัฒนาการแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมทัศนคติและอุปนิสัยเชิงบวก (Character Strengths) ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างอุปนิสัยของความอดทน (Grit) คุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Integrity) และ ความใฝ่รู้ (Curiosity) ไปจนถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Essential Skills) อย่างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และคิดอย่างมีเหตุผล (Critical Thinking) ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) และทักษะในการร่วมมือกับผู้อื่น (Collaboration Skills) เพราะเราเชื่อว่าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเด็กคนหนึ่ง พวกเขาขะต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านความคิด ทักษะและความรู้ควบคู่กันไป ไม่ใช่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X