เข้าสู่ระบบ

จะพัฒนาการอ่านของนักเรียนได้อย่างไร?

“การสนับสนุนให้มีการเขียน จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ดีขึ้น
เพราะการเขียนเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้นักเรียนปรับตัวและควบคุมตัวเองให้อยู่กับสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้นานขึ้น”

(Svinicki & Mckeachie, 2011 : 31)

มีหลายกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้นักเรียนอ่านได้มากขึ้น ได้แก่

  1. มอบหมายให้นักเรียนอ่านทุกวัน
  2. ให้นักเรียนเขียนรายงาน 1 นาที ในช่วงต้นชั่วโมง (ตามโอกาสที่เหมาะสม)
  3. ทางเลือกอื่น ๆ ที่ทำได้ก็คือ อาจจะให้นักเรียนเขียนคำถามหรือบางอย่างที่เขาอยากอธิบาย หรือ บางอย่างที่ถูกกระตุ้นด้วยการอ่าน
  4.  การใช้เทคนิค jigsaw ในการจัดกิจกรรมการอ่านจะช่วยทำให้นักเรียนมีโอกาส ได้ฝึกทักษะการอ่านได้ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้นเช่นกัน  โดยแบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่มเล็ก ๆ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (expert group) และ การการสอน (teaching group) มอบหมาย ให้นักเรียนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอ่านและทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมการสำหรับการวิเคราะห์ ใบความรู้ (หรือใบงาน) เพื่อให้สามารถสรุปแนวคิดหลักได้ (main ideas) จากนั้นนักเรียนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็แยกย้ายกันกลับไปยังกลุ่มการสอน โดยในกลุ่มให้เลือกตัวแทนมาหนึ่งคนที่มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออธิบายสิ่งที่เขาอ่านให้เพื่อนฟัง เทคนิคนี้นักเรียนจะได้ประโยชน์ ทั้งการวิจารณ์การอ่าน (ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) และการสรุปใจความ (ในกลุ่มการสอน) ทั้งสองกลยุทธ์นี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับปรุงการอ่านให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
  5. เป็นไปได้ว่ากลยุทธ์อาจจะเป็นไปในลักษณะของการประกาศ หรือแจ้งให้ทราบว่าจะมีการทดสอบย่อย (ใช้เวลาสั้น ๆ) การทดสอบย่อยจะช่วยให้เขาได้อ่าน ซึ่งจะทำให้เกิดรูปแบบในนิสัยการอ่านกับนักเรียน เป้าหมายของกลยุทธ์นี้คาดหวังว่าอนาคตนักเรียนจะมีการพัฒนาการจูงใจจากภายในได้อย่างเพียงพอ ซึ่งเมื่อนั้นการทดสอบสั้นอาจจะไม่มีความจำเป็นเลยก็ได้
  6. ครูต้องสอนให้นักเรียน ได้เรียนรู้ว่าจะอ่านอย่างไร คือจะอ่านอย่างไรให้เข้าใจนักเรียนมีเป้าหมายอย่างไร มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้อย่างไร  และพวกเขาจะนำสิ่งที่พวกเขาอ่านไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
  7. นอกจากนี้อาจใช้เทคนิคการอ่านแบบSQ6R ของ Williams (2005)S = survey (อ่านเพื่อสำรวจก่อนว่าสิ่งที่จะอ่านมีอะไรบ้าง)

Q = Questions (ตั้งคำถามว่าต้องการจะรู้อะไรจากสิ่งที่อ่าน)

R = Read (อ่าน)

R = Reflect (สะท้อนความคิดเห็น)

R = review (ตรวจสอบ ทบทวน)

R = Rehash (ปรับปรุงใหม่)

R = Rethink (มีวิธีคิดแบบใหม่)

R = Re-evaluate (ประเมินแล้วประเมินอีก)


ทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้เรียน (ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่) ที่จะเผชิญกับแหล่งสารสนเทศ ที่มีมากมายในยุค
โลกาภิวัตน์ หากนักเรียนของคุณไม่มี เครื่องมือนี้ หรือมีแต่คุณภาพไม่ดี แน่นอนว่าการดำรงชีวิตในโลกอนาคตย่อมลำบาก หรือเสียเปรียบคนอื่นอย่างแน่นอน คำถามที่ชวนให้คิดก็คือ “ท่านจะช่วยนักเรียนของท่านในการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างไร”

ที่มา : http://sornorwit.blogspot.com/2015/04/1.html

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X